Reklamačný poriadok

Tento obchodný vzťah sa riadi podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Reklamačný poriadok upravuje aj proces bezplatnej opravy výrobku koncovým užívateľom.

Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu. Každý zákazník by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Zákazník je povinný riadiť sa týmito záručnými podmienkami. V prípade nejasností ako postupovať sa informujte telefonicky, mailom, alebo osobne v sídle spoločnosti J-idea (na predajni).

Záručná doba začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim a potvrdením záručného listu, alebo odovzdaním prvému prepravcovi. Záruka na nový tovar je 24 mesiacov, na vybraný tovar 36 i viac mesiacov. Záručná doba na spotrebný materiál (žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní, tonery, cartridge, pásky a podobne) je 6 mesiacov. Ak pred prevzatím zásielky kupujúci zistí rozsiahle poškodenie (roztrhnutý obal, deformácie…) odporúčame zásielku neprebrať. Predávajúci pošle kupujúcemu novú zásielku.

Reklamácia sa vzťahuje na preukázateľné funkčné chyby spôsobené výrobnou chybou zistené ihneď po prevzatí tovaru alebo počas jeho používania v súlade s návodom na obsluhu. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas používania tovaru, poškodenie živelnou udalosťou, násilným otváraním, neodborným zásahom, ak zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok, poškodená garančná nálepka, odstránená plomba, strhnuté, poškodené, alebo prelepené sériové číslo. Spoločnosť J-idea neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.), takisto ani za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou. Poznámky: uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok, preto sa jednotlivé prípady posudzujú individuálne. Niektoré výrobky sú dodávané so spotrebným materiálom, ktorého záruka je uvedená v záručnom liste priloženom v produkte. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nemusí zhodovať so záručnou dobou.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné doručiť reklamovaný tovar na adresu predajne čistý, mechanicky nepoškodený, v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy vrátane manuálov a inštalačných médií. Kupujúci je povinný k reklamovanému tovaru priložiť doklad o kúpe t.j. platný daňový doklad alebo dodací list, či potvrdený záručný list a presný popis chyby, poruchy, kazu. Na základe predloženia uvedeného dokladu vám predávajúci vystaví potvrdenie o prijatí tovaru na reklamáciu.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby, poruchy, kazu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, o posúdení a vybavení reklamácie vás bude predávajúci informovať dohodnutým spôsobom (telefonicky, mailom, sms).

V prípade oprávnenej reklamácie kupujúci hradí náklady na zaslanie tovaru predávajúcemu a predajca hradí náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu a náklady na opravu tovaru. Kupujúci si tovar prevezme osobne v sídle spoločnosti J-idea po dohode s predávajúcim (telefonicky, e-mailom, sms) alebo mu bude zaslaný na dohodnutú adresu.

V prípade nevyzdvihnutia si výrobku ani po 6 mesiacoch od vyzvania spoločnosťou J-idea bude s tovarom naložené podľa ustanovenia § 656 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v aktuálnom znení.

V Detve, 01.04.2019